info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

انواع زانو درد ها کدامند؟

  🌸انواع زانودردها کدامند؟ اعصاب از پشت زانوها حس ها را به مغز منتقل کرده و این اعصاب از ران، ساق پا و مچ پا می آیند. به طور کلی زانودرد می تواند به صورت حاد و مزمن باشد. دردهای حاد زانو می توانند با یک جراحت حاد یا عفونت ایجاد شوند و درد های […]

read more »
Call Now Button