مراقبتهای بعد از عمل جراحی عصب دست

عمل آزاد سازی عصب دست یا تونل کارپال

جراحی سندروم تونل کارپال دست

گرفتگی عصب دست یک عارضه بسیار شایع در میان دیگر عارضه های مفصلی است که می تواند درد بسیاری را به فرد القاء کند. این گونه گرفتگی های عصبی در دست، نشان از وجود سندرومی است، تحت عنوان تونل کارپ که موجب گرفتگی عصب دست می شود. معمولا این عارضه با روش های غیر جراحی […]